Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

PRAWA PACJENTA

Skargi i pochwały przyjmuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta pod numerem telefonu 22 255-98-08, e-mail: m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

  1. Skargę lub wniosek może złożyć pacjent lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Skarga lub wniosek może być złożona osobiście, telefonicznie bądź pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.matysiak@szpitalzelazna.pl
  3. Skarga powinna wpłynąć do sekretariatu Spółki lub do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
  4. Skarga w formie pisemnej powinna zawierać: dane osobowe i adres osoby składającej skargę oraz opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy.
  5. Skargi rozpatrywane są przez Prezesa Zarządu.
  6. Na skargi pisemne osoba składająca skargę otrzymuje odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.
  7. Na terenie Szpitala możliwe jest także złożenie skargi lub wniosku wrzucając ją do jednej ze skrzynek na uwagi i opinie znajdujących się na każdym Oddziale Szpitala, Izbie Przyjęć oraz w Przychodni Specjalistycznej.