Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Majątek Spółki

Majątek Spółki dane na 30.04.2017 r.

Kapitał Spółki: 16 146 649,31 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi  15 146 649,31zł

Aktywa trwałe (netto): 52 831 452,11  zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 154 538,64zł
  • Środki trwałe sprzęt: 3 050 751,01zł
  • Środki trwałe - Inwestycje w obce środki trwałe: 49 614 723,46zł
  • Środki trwałe w budowie: 11 439,00zł

Uchwałą nr 4 z dnia 30 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 538.307,94 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.