Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

 

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Medycznego "Żelazna" - https://www.szpitalzelazna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.06.29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyłączenia:

  1. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż ostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz ich część jest ładowana przez serwis zewnętrzny YouTube
  2. Dokumenty pdf nie są w pełni cyfrowo dostępne. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały przygotowane przez inne instytucje będąc formą skanu dokumentu. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.06.29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Gibalska-Dembek, adres poczty elektronicznej media@szpitalzelazna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660 722 778. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. zlokalizowane jest w jednym kompleksie budynków znajdujących się w Warszawie przy ul. Żelaznej 90.

Dojście piesze od al. Solidarności, od ulicy Żytniej i od ulicy Nowolipie.

Przejścia dla pieszych przy al. Solidarności posiadają sygnalizację świetlną. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: drzewa, donice kwiatowe, słupki na przejściach.

Przejście od ulicy Żytniej i od ulicy Nowolipie nie posiadają sygnalizacji. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody słupki na przejściach.

Najbliższy przystanek autobusowy ul. Żelazna (autobus 157)

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: al. Solidarności. Naprzeciwko Szpitala znajduje się postój taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Do budynku głównego prowadzi kilkumetrowa pochylnia z barierkami od strony ul. Żelaznej. Przed wejściem głównym do szpitala znajduje się portiernia (z prawej strony od bramy wjazdowej). Wejście główne do szpitala z lewej strony (wejście nr 3) otwierane przez recepcjonistę znajdującego się zaraz po wejściu do hallu głównego. Hall główny (PATIO) wyposażony w windę oraz toaletę z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Budynek wielopoziomowy - na każde piętro można dotrzeć windami. Na każdym piętrze dostępnym dla pacjentów znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku znajduję się część gabinetów Przychodni Specjalistycznej (głównie poziom -1) do których również można dostać się windami. Część przychodni ulokowana na tym poziome jest również wyposażona w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Izba Przyjęć na wprost od wejścia głównego - wejście nr 16 lub wejście nr 7 z tyłu budynku - wyposażona jest w drzwi otwierane automatycznie, toaletę dla niepełnosprawnych oraz 2 windy do transportu pacjentów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Żelaznej znajduje się w głębi parkingu – wejście nr 2, budynek B. Prowadzą do niej widoczne i liczne tablice informacyjne, Na drodze do Przychodni nie ma barier w postaci schodów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody zaparkowane samochody, ławki. Wejście do przychodni drzwiami otwieranymi automatycznie. W środku na wprost znajduje się konsola (recepcja) oraz tuż obok po lewej stronie toaleta dla niepełnosprawnych. Przychodnia 2 poziomowa - możliwość wjazdu windą na górny poziom. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Nowolipie 25 posiada wejście prosto z chodnika. Prowadzą do niej widoczne i liczne tablice informacyjne. Na drodze do Przychodni nie ma barier w postaci schodów. Naprzeciw wejścia znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Przychodnia jest 1 poziomowa. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dojście piesze od ulicy Nowolipie i al. Jana Pawła II.

Przejścia dla pieszych przy al. Jana Pawła II posiadają sygnalizację świetlną. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: zaparkowane samochody, słupki na przejściach.

Przejście od ulicy Nowolipie nie posiada sygnalizacji. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody słupki na przejściach.

Najbliższy przystanek autobusowy ul. Żelazna (autobus 157)

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: al. Jana Pawła II.

Na wyposażeniu obu przychodni znajdują się fotele ginekologiczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynków przychodni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach Szpitala i Przychodni nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.

Osoby z niepełnosprawnością potrzebujące naszej pomocy zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z nami pod adresem informacje@szpitalzelazna.pl

Oferujemy m.in.:

  1. pomoc w zapisaniu na wizytę,
  2. pomoc w wysiadaniu/wsiadaniu z samochodu,
  3. asystę w dotarciu do właściwego gabinetu,
  4. niezbędną pomoc podczas wizyty w przychodni.

Wcześniejsze zgłoszenie nie jest konieczne, aby uzyskać wszelką pomoc zgodnie z potrzebami, ale może usprawnić obsługę. W budynkach Szpitala i Przychodni nie ma pętli indukcyjnej.

W budynkach Szpitala i Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji Przychodni, Izbie Przyjęć. w oddziałach oraz poprzez stronę internetową można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-18:00. Do skorzystania z usług tłumacza zdalnego wymagane jest urządzenie z kamerą i mikrofonem. Usługa udostępniana jest bezpłatnie.

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2020-09-30 13:31 Autor : Administrator Data publikacji : 2020-09-30 13:31 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-06-29 13:50 Osoba modyfikująca : Administrator