Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

INFORMACJE PODSTAWOWE

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą  ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779,

Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

NIP: 527-01-04-746

REGON: 012103423

Nasza Misja

W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się
wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie
pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu
i radość powrotu do zdrowia.