Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

  1. Celem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wykonywanie działalności leczniczej. Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
  2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa, w którym wykonywana jest przez Spółkę działalność lecznicza, jak też badań naukowych i badań klinicznych, co (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje:

1)      Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)

2)      Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

3)      Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

4)      Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

5)      Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)

6)      Działalność paramedyczna (86.90.D)

7)      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (86.90.E)

8)      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (88.99.Z)

9)      Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

10)  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)

11)  Działalność wspomagająca edukację (85.60. Z)

12)  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

13)  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

14)  Wydawanie książek (58.11.Z)

15)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-05 10:54 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-05 10:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-06 11:36 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak