Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

OBSŁUGA KLIENTA

Wykaz telefonów

  Godziny pracy telefon, adres e-mail
Centrala całą dobę tel. (22) 255-98-00
Izba Przyjęć Szpitala całą dobę tel. (22/) 255-98-02
Sekretariat Spółki

8:00 – 16:00
w dni powszednie

tel. (22) 255-98-01
fax (22) 83-82-452,

szpital@szpitalzelazna.pl
Przychodnia Specjalistyczna

8:00-19:00
poniedziałku do piątku 
8:00-13:00 w soboty

 

+48 600 190 433, (22) 255-99-00

Dokumentacja i Statystyka Medyczna 8:00-16:00
w dni powszednie
tel. (22) 255-98-03

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 

  1. Pisma urzędowe oraz inne ważne pisma przychodzące do Spółki odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej, następnie kierowane przez Prezesa Zarządu do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  2. Skargi i wnioski rozpatruje Zarząd Spółki. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków Prezes Zarządu powierza wyznaczonym pracownikom.
  3. W Spółce skargi i pochwały przyjmuje p. Magdalena Matysiak - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta pod numerem telefonu 22 255-98-08, e-mail: m.matysiak@szpitalzelazna.pl
  4. Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest p. Agnieszka Gibalska-Dembek - Pełnomocnik ds. PR. Numer telefonu 22 255-98-20, e-mail: media@szpitalzelazna.pl
  5. Wyjaśnień na temat świadczeń medycznych udzielają lekarze prowadzący lub lekarz dyżurny lub, w zależności od rodzaju sprawy, położne lub pielęgniarki.
  6. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.