Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Majątek Spółki

Majątek Spółki dane na 31.05.2018 r.

Kapitał Spółki: 17.820 785,72 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi 16 347 074,03zł
  • Zysk netto  473 711,69 zł

Aktywa trwałe (netto): 52 032 246,90zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 252 493,90zł
  • Środki trwałe sprzęt: 4 279 416,60zł
  • Środki trwałe - Inwestycje w obce środki trwałe: 47 441 322,40   zł
  • Środki trwałe w budowie: 58 764,00zł
  • Inwestycje długoterminowe: 250zł