Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Majątek Spółki

Majątek Spółki dane na 31.05.2018 r.

Kapitał Spółki: 17 523 402,93 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi 15 684 957,25zł
  • Zysk netto  838 445,68 zł

Aktywa trwałe (netto): 53 269 058,80  zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 251 070,11zł
  • Środki trwałe sprzęt: 4 161 632,85zł
  • Środki trwałe - Inwestycje w obce środki trwałe: 48 830 890,84zł
  • Środki trwałe w budowie: 25 215,00zł
  • Inwestycje długoterminowe: 250zł