Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

  1. Udostępnianie informacji

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Spółki,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

  1. Archiwum dokumentacji medycznej.

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej - zasady udostępniania dokumentacji są opisane i na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej - www.szpitalzelazna.pl